close
تبلیغات در اینترنت
تنهاییم را دوستان باور کنید

تنهاییم را دوستان باور کنید

 

 

روی قــــــــــــــــلبم درد را پیداکنید

روز مــــــــــــــــــرگم خاک را باور کنید

روی قـــــــــــــــــــــــبرم لاله را پرپر کنید

جـــــــــــــــــــــــــامه را خاک وخاکسترکنید

خـــــــــــــــــــــــــــــــانه ام را وقف نیلوفر کنید

پیــــــــــــــــــــــــکرم را غرق در شبنم کنید

روی قــــــــــــــــبرم لاله ای راخم کنید

روزمرگم دوســــــــــــــــــــــــــــــــــت را دعوت کنید

دور قبرم را کمی خـــــــــــــــــــــــــــلوت کنید

بعدمرگم خنده را از ســــــــــــــــــــرکنید

(( تنهاییم را دوستان باور کنید))